دستگاه‌های اجرایی برای بزرگداشت روز خبرنگار در یزد هماهنگ عمل کنند

دستگاه‌های اجرایی برای بزرگداشت روز خبرنگار در یزد هماهنگ عمل کنند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از دستگاه‌های اجرایی استان خواست تا برای بزرگداشت برنامه‌های بزرگداشت روز خبرنگار هماهنگ عمل کنند.

دستگاه‌های اجرایی برای بزرگداشت روز خبرنگار در یزد هماهنگ عمل کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از دستگاه‌های اجرایی استان خواست تا برای بزرگداشت برنامه‌های بزرگداشت روز خبرنگار هماهنگ عمل کنند.
دستگاه‌های اجرایی برای بزرگداشت روز خبرنگار در یزد هماهنگ عمل کنند

مرجع سلامتی

View more posts from this author