دستاورد‌های انقلاب اسلامی برای مردم و نسل جوان تبیین شود/ تبیین اخلاقی فاطمه نسخه حل مشکلات فردی و اجتماعی

دستاورد‌های انقلاب اسلامی برای مردم و نسل جوان تبیین شود/ تبیین اخلاقی فاطمه نسخه حل مشکلات فردی و اجتماعی
امام جمعه قم با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: امروزه برخی‌ها عامدانه به دنبال این هستند که ذهن ما را از خدمات و آثار انقلاب اسلامی منحرف کنند در حالی که اگر به آمار و ارقام دقت کنیم، متوجه پیشرفت‌های بسیار زیاد انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف می‌شویم.

دستاورد‌های انقلاب اسلامی برای مردم و نسل جوان تبیین شود/ تبیین اخلاقی فاطمه نسخه حل مشکلات فردی و اجتماعی

امام جمعه قم با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: امروزه برخی‌ها عامدانه به دنبال این هستند که ذهن ما را از خدمات و آثار انقلاب اسلامی منحرف کنند در حالی که اگر به آمار و ارقام دقت کنیم، متوجه پیشرفت‌های بسیار زیاد انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف می‌شویم.
دستاورد‌های انقلاب اسلامی برای مردم و نسل جوان تبیین شود/ تبیین اخلاقی فاطمه نسخه حل مشکلات فردی و اجتماعی

View more posts from this author