در حوادث بحرانی نیاز به «ترویج امید» داریم نه شکار «صحنه‌های دلخراش»

در حوادث بحرانی نیاز به «ترویج امید» داریم نه شکار «صحنه‌های دلخراش»
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی با آسیب‌شناسی رفتارهای اجتماعی در مواقع بحران گفت: در حوادث گویا یک مسابقه می‌گذاریم که چه کسی صحنه‌های دلخراش‌تری را شکار می‌کند در حالی که نیاز به ایجاد امید در جامعه است.

در حوادث بحرانی نیاز به «ترویج امید» داریم نه شکار «صحنه‌های دلخراش»

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی با آسیب‌شناسی رفتارهای اجتماعی در مواقع بحران گفت: در حوادث گویا یک مسابقه می‌گذاریم که چه کسی صحنه‌های دلخراش‌تری را شکار می‌کند در حالی که نیاز به ایجاد امید در جامعه است.
در حوادث بحرانی نیاز به «ترویج امید» داریم نه شکار «صحنه‌های دلخراش»

View more posts from this author