در آبی نگاهت يك آسمان خاطره از شهدا موج می‌زد

در آبی نگاهت يك آسمان خاطره از شهدا موج می‌زد
حمید حسام به بهانه پرواز غریبانه خادم الشهدا، حاج امیر چلویی نوشت «او خادم‌الشهدا بود و در آبی نگاهش يك آسمان خاطره از شهدا موج می‌زد».

در آبی نگاهت يك آسمان خاطره از شهدا موج می‌زد

حمید حسام به بهانه پرواز غریبانه خادم الشهدا، حاج امیر چلویی نوشت «او خادم‌الشهدا بود و در آبی نگاهش يك آسمان خاطره از شهدا موج می‌زد».
در آبی نگاهت يك آسمان خاطره از شهدا موج می‌زد

View more posts from this author