درگیری مسلحانه 2 کشته و زخمی بر جای گذاشت

درگیری مسلحانه 2 کشته و زخمی بر جای گذاشت
درگیری مسلحانه بین دو نفر در شهر وحدتیه شهرستان دشتستان منجر به کشته شدن یکی از افراد درگیر و زخمی شدن فرد دیگر شد.

درگیری مسلحانه 2 کشته و زخمی بر جای گذاشت

درگیری مسلحانه بین دو نفر در شهر وحدتیه شهرستان دشتستان منجر به کشته شدن یکی از افراد درگیر و زخمی شدن فرد دیگر شد.
درگیری مسلحانه 2 کشته و زخمی بر جای گذاشت

View more posts from this author