درگیری در مراسم عروسی به تیراندازی ختم شد

درگیری در مراسم عروسی به تیراندازی ختم شد
فرمانده انتظامی کرمانشاه با بیان اینکه درگیری در یک مراسم عروسی به تیراندازی طرفین درگیری ختم شد، گفت: عوامل ایجاد درگیری و تیراندازی دستگیر شدند.

درگیری در مراسم عروسی به تیراندازی ختم شد

فرمانده انتظامی کرمانشاه با بیان اینکه درگیری در یک مراسم عروسی به تیراندازی طرفین درگیری ختم شد، گفت: عوامل ایجاد درگیری و تیراندازی دستگیر شدند.
درگیری در مراسم عروسی به تیراندازی ختم شد

View more posts from this author