درمان بیش از 2500 زوج نابارور بسیجی در کشور

درمان بیش از 2500 زوج نابارور بسیجی در کشور
مدیرعامل موسسه تامین درمان بسیجیان با اشاره به طرح حمایت از زوج های نابارور بسیجی، گفت: بیش از 2 هزار و 500 زوج تحت پوشش طرح حمایت از زوج های نابارور قرار گرفتند.

درمان بیش از 2500 زوج نابارور بسیجی در کشور

مدیرعامل موسسه تامین درمان بسیجیان با اشاره به طرح حمایت از زوج های نابارور بسیجی، گفت: بیش از 2 هزار و 500 زوج تحت پوشش طرح حمایت از زوج های نابارور قرار گرفتند.
درمان بیش از 2500 زوج نابارور بسیجی در کشور

View more posts from this author