درخواست نشست فوری برای مساله غارت آب‌های خورستان/ لزوم بررسی مجدد کارنامه گزینه وزارت نیرو توسط رئیس جمهور

درخواست نشست فوری برای مساله غارت آب‌های خورستان/ لزوم بررسی مجدد کارنامه گزینه وزارت نیرو توسط رئیس جمهور
انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان برای بررسی آغاز مجدد طرح‌های انتقال آب و سدسازی بر رودخانه‌های خوزستان و معرفی گزینه وزارت نیرو از سوی رئیس جمهور خواستار برگزاری نشست فوری شد.

درخواست نشست فوری برای مساله غارت آب‌های خورستان/ لزوم بررسی مجدد کارنامه گزینه وزارت نیرو توسط رئیس جمهور

انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان برای بررسی آغاز مجدد طرح‌های انتقال آب و سدسازی بر رودخانه‌های خوزستان و معرفی گزینه وزارت نیرو از سوی رئیس جمهور خواستار برگزاری نشست فوری شد.
درخواست نشست فوری برای مساله غارت آب‌های خورستان/ لزوم بررسی مجدد کارنامه گزینه وزارت نیرو توسط رئیس جمهور

View more posts from this author