درخواست خسارت و شکایت از آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی حق ایران است

درخواست خسارت و شکایت از آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی حق ایران است
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از آنجایی‌که برجام یک قرارداد بین‌المللی بوده و آمریکا آن را نقض کرده است، ایران از دو جهت می‌تواند علیه رئیس‌جمهور و دولت آمریکا اعلام شکایت و درخواست خسارت کند.

درخواست خسارت و شکایت از آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی حق ایران است

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از آنجایی‌که برجام یک قرارداد بین‌المللی بوده و آمریکا آن را نقض کرده است، ایران از دو جهت می‌تواند علیه رئیس‌جمهور و دولت آمریکا اعلام شکایت و درخواست خسارت کند.
درخواست خسارت و شکایت از آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی حق ایران است

View more posts from this author