درخشش 2 کرمانی در مسابقات کیوکوشین جهانی

درخشش 2 کرمانی در مسابقات کیوکوشین جهانی
میلاد پورجعفری و محمدجواد اسماعیل‌زاده از کرمان توانستند مقام سوم مسابقات اروپایی اتحادیه جهانی کیوکوشین در بلاروس را از آن خود کنند.

درخشش 2 کرمانی در مسابقات کیوکوشین جهانی

میلاد پورجعفری و محمدجواد اسماعیل‌زاده از کرمان توانستند مقام سوم مسابقات اروپایی اتحادیه جهانی کیوکوشین در بلاروس را از آن خود کنند.
درخشش 2 کرمانی در مسابقات کیوکوشین جهانی

View more posts from this author