درخشش ورزشکاران جامعه کارگری چهارمحال و بختیاری در مسابقات ملی و جهانی اواسپرت

درخشش ورزشکاران جامعه کارگری چهارمحال و بختیاری در مسابقات ملی و جهانی اواسپرت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: ورزشکاران جامعه کارگری استان در مسابقات ملی و جهانی اواسپرت به قهرمانی رسیدند.

درخشش ورزشکاران جامعه کارگری چهارمحال و بختیاری در مسابقات ملی و جهانی اواسپرت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: ورزشکاران جامعه کارگری استان در مسابقات ملی و جهانی اواسپرت به قهرمانی رسیدند.
درخشش ورزشکاران جامعه کارگری چهارمحال و بختیاری در مسابقات ملی و جهانی اواسپرت

View more posts from this author