درخشش ورزشکاران‌ سازمان‌ منطقه‌ آزاد قشم در مسابقات پرس‌سینه هرمزگان

درخشش ورزشکاران‌ سازمان‌ منطقه‌ آزاد قشم در مسابقات پرس‌سینه هرمزگان
تیم پرورش اندام سازمان منطقه آزاد قشم در مسابقات قهرمانی پرس‌سینه (قدرتی) به مقام سوم مسابقات پرورش اندام استان هرمزگان دست یافت.

درخشش ورزشکاران‌ سازمان‌ منطقه‌ آزاد قشم در مسابقات پرس‌سینه هرمزگان

تیم پرورش اندام سازمان منطقه آزاد قشم در مسابقات قهرمانی پرس‌سینه (قدرتی) به مقام سوم مسابقات پرورش اندام استان هرمزگان دست یافت.
درخشش ورزشکاران‌ سازمان‌ منطقه‌ آزاد قشم در مسابقات پرس‌سینه هرمزگان

View more posts from this author