درخشش بانوان خراسان رضوی در رقابت‌های بومی و محلی جنوب شرقی کشور

درخشش بانوان خراسان رضوی در رقابت‌های بومی و محلی جنوب شرقی کشور
رئیس هیات ورزش روستایی و بازی بومی و محلی خراسان رضوی گفت: بانوان این استان در رقابت‌های بومی و محلی جنوب شرق کشور که در زاهدان برگزار شد، خوش درخشیدند.

درخشش بانوان خراسان رضوی در رقابت‌های بومی و محلی جنوب شرقی کشور

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی بومی و محلی خراسان رضوی گفت: بانوان این استان در رقابت‌های بومی و محلی جنوب شرق کشور که در زاهدان برگزار شد، خوش درخشیدند.
درخشش بانوان خراسان رضوی در رقابت‌های بومی و محلی جنوب شرقی کشور

View more posts from this author