درج جملات پیرامون امر به‌ معروف و نهی‌ از‌ منکر در ادارات لامرد

درج جملات پیرامون امر به‌ معروف و نهی‌ از‌ منکر در ادارات لامرد
فرمانده سپاه لامرد گفت: انتظار داریم ادارات و نهادهای شهرستان لامرد جملاتی پیرامون امر به‌ معروف و نهی از منکر در سطح ادارات درج کنند.

درج جملات پیرامون امر به‌ معروف و نهی‌ از‌ منکر در ادارات لامرد

فرمانده سپاه لامرد گفت: انتظار داریم ادارات و نهادهای شهرستان لامرد جملاتی پیرامون امر به‌ معروف و نهی از منکر در سطح ادارات درج کنند.
درج جملات پیرامون امر به‌ معروف و نهی‌ از‌ منکر در ادارات لامرد

View more posts from this author