درآمد 30 میلیارد تومانی شهرداری اهواز از صنایع آلاینده در سال 95

درآمد 30 میلیارد تومانی شهرداری اهواز از صنایع آلاینده در سال 95
عضو شورای شهر اهواز گفت: تاکنون مشکلی در پرداخت عوارض آلایندگی توسط صنایع آلاینده اطراف شهر اهواز نداشته‌ایم و سال گذشته درآمد شهرداری از محل پرداخت عوارض آلایندگی، بیش از 30 میلیارد تومان بوده است.

درآمد 30 میلیارد تومانی شهرداری اهواز از صنایع آلاینده در سال 95

عضو شورای شهر اهواز گفت: تاکنون مشکلی در پرداخت عوارض آلایندگی توسط صنایع آلاینده اطراف شهر اهواز نداشته‌ایم و سال گذشته درآمد شهرداری از محل پرداخت عوارض آلایندگی، بیش از 30 میلیارد تومان بوده است.
درآمد 30 میلیارد تومانی شهرداری اهواز از صنایع آلاینده در سال 95

View more posts from this author