درآمد 180 میلیارد تومانی اپلیکیشن‌ها در سال گذشته/ رتبه 58 ایران در استفاده از دانش فناوری اطلاعات

درآمد 180 میلیارد تومانی اپلیکیشن‌ها در سال گذشته/ رتبه 58 ایران در استفاده از دانش فناوری اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سال گذشته اپلیکیشن‌ها در کشور بیش از 180 میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند.

درآمد 180 میلیارد تومانی اپلیکیشن‌ها در سال گذشته/ رتبه 58 ایران در استفاده از دانش فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سال گذشته اپلیکیشن‌ها در کشور بیش از 180 میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند.
درآمد 180 میلیارد تومانی اپلیکیشن‌ها در سال گذشته/ رتبه 58 ایران در استفاده از دانش فناوری اطلاعات

View more posts from this author