درآمدهای مالیاتی استان یزد 14 درصد کاهش یافت

درآمدهای مالیاتی استان یزد 14 درصد کاهش یافت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از کاهش 14 درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته خبر داد.

درآمدهای مالیاتی استان یزد 14 درصد کاهش یافت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از کاهش 14 درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته خبر داد.
درآمدهای مالیاتی استان یزد 14 درصد کاهش یافت

خرم خبر

View more posts from this author