دبیرخانه‌ سلامت در وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود

دبیرخانه‌ سلامت در وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود
رئیس اداره کل توسعه پایدار سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه دبیرخانه سلامت در وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود، گفت: در دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان دبیرخانه سلامت ایجاد شده است.

دبیرخانه‌ سلامت در وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود

رئیس اداره کل توسعه پایدار سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه دبیرخانه سلامت در وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود، گفت: در دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان دبیرخانه سلامت ایجاد شده است.
دبیرخانه‌ سلامت در وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شود

View more posts from this author