داور بازی را به نفع پرسپولیس برگرداند

داور بازی را به نفع پرسپولیس برگرداند
بازیکن پارس جنوبی جم گفت: پس از پرتاب چند بطری به داخل زمین داور بازی را به سود پرسپولیس برگرداند.

داور بازی را به نفع پرسپولیس برگرداند

بازیکن پارس جنوبی جم گفت: پس از پرتاب چند بطری به داخل زمین داور بازی را به سود پرسپولیس برگرداند.
داور بازی را به نفع پرسپولیس برگرداند

View more posts from this author