دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد

دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد
در جلسه امروز هیئت دولت دانیال محبی برای تصدی استانداری سیستان و بلوچستان معرفی و با تصویب هیئت وزیران برای این مسئولیت انتخاب شد.‌

دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد

در جلسه امروز هیئت دولت دانیال محبی برای تصدی استانداری سیستان و بلوچستان معرفی و با تصویب هیئت وزیران برای این مسئولیت انتخاب شد.‌
دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد

View more posts from this author