دانلود رایگان مقالات ISI و کتاب از پایگاه‌های معتبر علمی

دانلود رایگان مقالات ISI و کتاب از پایگاه‌های معتبر علمی
یکی از امکانات سایت «ایران پیپر» دانلود خودکار مقالات است. برای این کار یک قسمت با عنوان لینک مقاله، فصل کتاب یا DOI وجود دارد که می‌توان لینک مقاله موردنظر را در این قسمت وارد کرد و بعد از زدن گزینه بررسی پس از چند لحظه، مقاله مورد نظر به‌ صورت خودکار دانلود می‌شود.

دانلود رایگان مقالات ISI و کتاب از پایگاه‌های معتبر علمی

یکی از امکانات سایت «ایران پیپر» دانلود خودکار مقالات است. برای این کار یک قسمت با عنوان لینک مقاله، فصل کتاب یا DOI وجود دارد که می‌توان لینک مقاله موردنظر را در این قسمت وارد کرد و بعد از زدن گزینه بررسی پس از چند لحظه، مقاله مورد نظر به‌ صورت خودکار دانلود می‌شود.
دانلود رایگان مقالات ISI و کتاب از پایگاه‌های معتبر علمی

View more posts from this author