دانش‌آموز سبزواری در مسابقات جهانی ذهنی چرتکه قهرمان قهرمانان شد

دانش‌آموز سبزواری در مسابقات جهانی ذهنی چرتکه قهرمان قهرمانان شد
مدیر آموزش‌ و پرورش سبزوار گفت: دانش‌آموز سبزواری در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی چرتکه کشور امارات به مقام قهرمان قهرمانان جهان دست‌ یافت.

دانش‌آموز سبزواری در مسابقات جهانی ذهنی چرتکه قهرمان قهرمانان شد

مدیر آموزش‌ و پرورش سبزوار گفت: دانش‌آموز سبزواری در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی چرتکه کشور امارات به مقام قهرمان قهرمانان جهان دست‌ یافت.
دانش‌آموز سبزواری در مسابقات جهانی ذهنی چرتکه قهرمان قهرمانان شد

View more posts from this author