دانشگاه هنر اصفهان با دانشگاه هنر کازان روسیه همکاری می‌کند

دانشگاه هنر اصفهان با دانشگاه هنر کازان روسیه همکاری می‌کند
تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، هنری و فرهنگی بین دانشگاه‌های هنر اصفهان و کازان جمهوری تاتارستان در منطقه ولگای روسیه منعقد شد.

دانشگاه هنر اصفهان با دانشگاه هنر کازان روسیه همکاری می‌کند

تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، هنری و فرهنگی بین دانشگاه‌های هنر اصفهان و کازان جمهوری تاتارستان در منطقه ولگای روسیه منعقد شد.
دانشگاه هنر اصفهان با دانشگاه هنر کازان روسیه همکاری می‌کند

View more posts from this author