دانشگاه اصفهان در جمع دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گرفت

دانشگاه اصفهان در جمع دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گرفت
پایگاه رتبه‌بندی تایمز دانشگاه اصفهان را در فهرست دانشگاه‌های برتر قاره آسیا در سال 2018 میلادی معرفی کرد.

دانشگاه اصفهان در جمع دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گرفت

پایگاه رتبه‌بندی تایمز دانشگاه اصفهان را در فهرست دانشگاه‌های برتر قاره آسیا در سال 2018 میلادی معرفی کرد.
دانشگاه اصفهان در جمع دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گرفت

View more posts from this author