دانشگاهیان برای حل مشکلات معیشتی مردم به صحنه بیایند/ لزوم بازنگری به توسعه دانشگاه‌ها

دانشگاهیان برای حل مشکلات معیشتی مردم به صحنه بیایند/ لزوم بازنگری به توسعه دانشگاه‌ها
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ مشکلی در کشور نیست که نتوان آن را از طریق نیروی انسانی متخصص و متعهد حل کرد و اساتید و دانشگاهیان باید برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم راه حل ارائه کنند.

دانشگاهیان برای حل مشکلات معیشتی مردم به صحنه بیایند/ لزوم بازنگری به توسعه دانشگاه‌ها

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ مشکلی در کشور نیست که نتوان آن را از طریق نیروی انسانی متخصص و متعهد حل کرد و اساتید و دانشگاهیان باید برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم راه حل ارائه کنند.
دانشگاهیان برای حل مشکلات معیشتی مردم به صحنه بیایند/ لزوم بازنگری به توسعه دانشگاه‌ها

View more posts from this author