دانشکده دین و رسانه زمینه تولید آثار خلاق را فراهم می‌کند

دانشکده دین و رسانه زمینه تولید آثار خلاق را فراهم می‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دانشکده دین و رسانه زمینه استفاده از ظرفیت صدا و سیما و حوزه علمیه را فراهم می‌کند که زمینه‌ساز تولید آثار خلاق است.

دانشکده دین و رسانه زمینه تولید آثار خلاق را فراهم می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دانشکده دین و رسانه زمینه استفاده از ظرفیت صدا و سیما و حوزه علمیه را فراهم می‌کند که زمینه‌ساز تولید آثار خلاق است.
دانشکده دین و رسانه زمینه تولید آثار خلاق را فراهم می‌کند

View more posts from this author