دانشنامه دفاع مقدس خراسان جنوبی تدوین شود

دانشنامه دفاع مقدس خراسان جنوبی تدوین شود
استاندار خراسان جنوبی گفت: تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط باید در تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.

دانشنامه دفاع مقدس خراسان جنوبی تدوین شود

استاندار خراسان جنوبی گفت: تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط باید در تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.
دانشنامه دفاع مقدس خراسان جنوبی تدوین شود

View more posts from this author