دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان طومار امضا کردند

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان طومار امضا کردند
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در حمایت از ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی در میدان امام (ره) طومار «میدان امام (ره) همدان را بتن نکنید» را امضا کردند.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان طومار امضا کردند

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در حمایت از ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی در میدان امام (ره) طومار «میدان امام (ره) همدان را بتن نکنید» را امضا کردند.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان طومار امضا کردند

View more posts from this author