دانشجویان تبریز برای تماشای «هنگامه» به دانشگاه هنر آمدند

دانشجویان تبریز برای تماشای «هنگامه» به دانشگاه هنر آمدند
همزمان با دیگر نقاط کشور، دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز هم به همت دبیرخانه اولین جشنواره هنری شهدای دانشجوی آذربایجان شرقی در سالن بعثت این دانشگاه میزبان «هنگامه»، اولین فیلم داستانی درباره مدافعان حرم شدند.

دانشجویان تبریز برای تماشای «هنگامه» به دانشگاه هنر آمدند

همزمان با دیگر نقاط کشور، دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز هم به همت دبیرخانه اولین جشنواره هنری شهدای دانشجوی آذربایجان شرقی در سالن بعثت این دانشگاه میزبان «هنگامه»، اولین فیلم داستانی درباره مدافعان حرم شدند.
دانشجویان تبریز برای تماشای «هنگامه» به دانشگاه هنر آمدند

خرم خبر

View more posts from this author