خیل عظیم زائران در چذابه و شلمچه/ جاده نفت هم محل پارک خودروهای زائران شد

خیل عظیم زائران در چذابه و شلمچه/ جاده نفت هم محل پارک خودروهای زائران شد
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به خیل عظیم زائران در چذابه و شلمچه گفت: پارکینگ‌ها در مرز چذابه مهیا شده اما حجم خودروهای زائران نیز سبب تبدیل جاده نفت به پارکینگ شده است.

خیل عظیم زائران در چذابه و شلمچه/ جاده نفت هم محل پارک خودروهای زائران شد

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به خیل عظیم زائران در چذابه و شلمچه گفت: پارکینگ‌ها در مرز چذابه مهیا شده اما حجم خودروهای زائران نیز سبب تبدیل جاده نفت به پارکینگ شده است.
خیل عظیم زائران در چذابه و شلمچه/ جاده نفت هم محل پارک خودروهای زائران شد

View more posts from this author