خیران مسکن‌ساز در مجوز ساخت مسکن معافیت می‌گیرند

خیران مسکن‌ساز در مجوز ساخت مسکن معافیت می‌گیرند
عضو هیأت رئیسه مجلس از معافیت خیران مسکن‌ساز در صدور مجوز ساخت مسکن و بهره‌گیری از خدمات آب، برق و گاز خبر داد.

خیران مسکن‌ساز در مجوز ساخت مسکن معافیت می‌گیرند

عضو هیأت رئیسه مجلس از معافیت خیران مسکن‌ساز در صدور مجوز ساخت مسکن و بهره‌گیری از خدمات آب، برق و گاز خبر داد.
خیران مسکن‌ساز در مجوز ساخت مسکن معافیت می‌گیرند

View more posts from this author