خوی تولید کننده 30 درصد فرش آذربایجان غربی است

خوی تولید کننده 30 درصد فرش آذربایجان غربی است
فرماندار خوی گفت: این شهرستان تولید کننده 30 درصد فرش تولیدی استان آذربایجان غربی است.

خوی تولید کننده 30 درصد فرش آذربایجان غربی است

فرماندار خوی گفت: این شهرستان تولید کننده 30 درصد فرش تولیدی استان آذربایجان غربی است.
خوی تولید کننده 30 درصد فرش آذربایجان غربی است

آهنگ جدید

View more posts from this author