خون شهدای هفتم تیر انقلاب اسلامی را بیمه کرد

خون شهدای هفتم تیر انقلاب اسلامی را بیمه کرد
فرزند شهید طیبی از شهدای هفتم تیرماه گفت: خون شهدای واقعه هفتم تیر، انقلاب اسلامی را بیمه کرد.

خون شهدای هفتم تیر انقلاب اسلامی را بیمه کرد

فرزند شهید طیبی از شهدای هفتم تیرماه گفت: خون شهدای واقعه هفتم تیر، انقلاب اسلامی را بیمه کرد.
خون شهدای هفتم تیر انقلاب اسلامی را بیمه کرد

ورزشی

View more posts from this author