خون‌ شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرد/ قدر امنیت امروز کشور را بدانید

خون‌ شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرد/ قدر امنیت امروز کشور را بدانید
امام جمعه موقت تهران گفت: خون‌های شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرد و باید قدر امنیت امروز کشور را بدانید.

خون‌ شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرد/ قدر امنیت امروز کشور را بدانید

امام جمعه موقت تهران گفت: خون‌های شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرد و باید قدر امنیت امروز کشور را بدانید.
خون‌ شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرد/ قدر امنیت امروز کشور را بدانید

View more posts from this author