خوش به حالت که خواب پسرم را دیدی، پسرم هنوز به خواب من نیامده

خوش به حالت که خواب پسرم را دیدی، پسرم هنوز به خواب من نیامده
مادر شهید حججی خطاب به بانوی که شهید حججی مسیر زندگی‌اش را تغییر داد، گفت: خوش به حالت که خواب پسرم را دیدی، پسرم هنوز به خواب من نیامده است.

خوش به حالت که خواب پسرم را دیدی، پسرم هنوز به خواب من نیامده

مادر شهید حججی خطاب به بانوی که شهید حججی مسیر زندگی‌اش را تغییر داد، گفت: خوش به حالت که خواب پسرم را دیدی، پسرم هنوز به خواب من نیامده است.
خوش به حالت که خواب پسرم را دیدی، پسرم هنوز به خواب من نیامده

View more posts from this author