خوزستان ظرفیت‎های گردشگری خود را به نحو مطلوب نمایش داده است

خوزستان ظرفیت‎های گردشگری خود را به نحو مطلوب نمایش داده است
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، خوزستان را دارای ظرفیت‎های متعدد گردشگری دانست و اظهار امیدواری کرد این استان بتواند بهترین بهره‎برداری را از نمایشگاه بین‎المللی گردشگری و صنایع وابسته انجام دهد.

خوزستان ظرفیت‎های گردشگری خود را به نحو مطلوب نمایش داده است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، خوزستان را دارای ظرفیت‎های متعدد گردشگری دانست و اظهار امیدواری کرد این استان بتواند بهترین بهره‎برداری را از نمایشگاه بین‎المللی گردشگری و صنایع وابسته انجام دهد.
خوزستان ظرفیت‎های گردشگری خود را به نحو مطلوب نمایش داده است

View more posts from this author