خودنمایی یک پلاکارد/ «رهبر خود را تنها نمی‌گذاریم، چه فتنه 88 باشد چه 88 فتنه دیگر»

خودنمایی یک پلاکارد/ «رهبر خود را تنها نمی‌گذاریم، چه فتنه 88 باشد چه 88 فتنه دیگر»
مردم همدان در پاسخ به اقدامات اخیر اغتشاش‌گران تجمع کردند و با سر دادن شعارهای ضد استکباری، اعتراض خود را به نسبت به این اقدامات نشان دادند.

خودنمایی یک پلاکارد/ «رهبر خود را تنها نمی‌گذاریم، چه فتنه 88 باشد چه 88 فتنه دیگر»

مردم همدان در پاسخ به اقدامات اخیر اغتشاش‌گران تجمع کردند و با سر دادن شعارهای ضد استکباری، اعتراض خود را به نسبت به این اقدامات نشان دادند.
خودنمایی یک پلاکارد/ «رهبر خود را تنها نمی‌گذاریم، چه فتنه 88 باشد چه 88 فتنه دیگر»

View more posts from this author