خوبان اصحاب نیز با امیرالمومنین(ع) قابل قیاس نیستند / مبلغین، زیبایی حقیقی را برای مردم جهان تبیین کنند

خوبان اصحاب نیز با امیرالمومنین(ع) قابل قیاس نیستند / مبلغین، زیبایی حقیقی را برای مردم جهان تبیین کنند
استاد حوزه علمیه نجف اشرف گفت: بیچارگی انسان امروز این است که از زیبایی‌ها غفلت کرده است و با وجود پیشرفت و دستیابی به تکنولوژی، از زندگی خودش راضی نیست و روی آرامش را نمی‌بیند، چرا که زیبایی حقیقی را پیدا نکرده است.

خوبان اصحاب نیز با امیرالمومنین(ع) قابل قیاس نیستند / مبلغین، زیبایی حقیقی را برای مردم جهان تبیین کنند

استاد حوزه علمیه نجف اشرف گفت: بیچارگی انسان امروز این است که از زیبایی‌ها غفلت کرده است و با وجود پیشرفت و دستیابی به تکنولوژی، از زندگی خودش راضی نیست و روی آرامش را نمی‌بیند، چرا که زیبایی حقیقی را پیدا نکرده است.
خوبان اصحاب نیز با امیرالمومنین(ع) قابل قیاس نیستند / مبلغین، زیبایی حقیقی را برای مردم جهان تبیین کنند

wolrd press news

View more posts from this author