خوانسار آب فراوانی دارد اما مردم تشنه هستند

خوانسار آب فراوانی دارد اما مردم تشنه هستند
فرماندار خوانسار گفت: قسمتی از استان اصفهان را خشک‌سالی در بر گرفته است و تأمین آب اولویت استان است در حالی که در شهرستان خوانسار آب فراوانی وجود دارد اما مردم تشنه هستند و در این زمینه باید سد باغکل تکمیل شود.

خوانسار آب فراوانی دارد اما مردم تشنه هستند

فرماندار خوانسار گفت: قسمتی از استان اصفهان را خشک‌سالی در بر گرفته است و تأمین آب اولویت استان است در حالی که در شهرستان خوانسار آب فراوانی وجود دارد اما مردم تشنه هستند و در این زمینه باید سد باغکل تکمیل شود.
خوانسار آب فراوانی دارد اما مردم تشنه هستند

View more posts from this author