خواستار تجارت آزاد بین ایران و پاکستان هستیم/ 500 هزار زائر پاکستانی به ایران سفر می‌کنند

خواستار تجارت آزاد بین ایران و پاکستان هستیم/ 500 هزار زائر پاکستانی به ایران سفر می‌کنند
رایزن بازرگانی سفارت پاکستان در ایران گفت: به دنبال روابط آزاد تجاری بین ایران و پاکستان هستیم و جلساتی هم در این زمینه برگزار شده است.

خواستار تجارت آزاد بین ایران و پاکستان هستیم/ 500 هزار زائر پاکستانی به ایران سفر می‌کنند

رایزن بازرگانی سفارت پاکستان در ایران گفت: به دنبال روابط آزاد تجاری بین ایران و پاکستان هستیم و جلساتی هم در این زمینه برگزار شده است.
خواستار تجارت آزاد بین ایران و پاکستان هستیم/ 500 هزار زائر پاکستانی به ایران سفر می‌کنند

View more posts from this author