خمینی‌شهر بیشترین آمار داوطلب مردمی برای اعزام به سوریه را دارد

خمینی‌شهر بیشترین آمار داوطلب مردمی برای اعزام به سوریه را دارد
جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) گفت: شهرستان خمینی‌شهر بیشترین آمار متقاضی و داوطلب مردمی و بسیجی را برای اعزام به سوریه داراست.

خمینی‌شهر بیشترین آمار داوطلب مردمی برای اعزام به سوریه را دارد

جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) گفت: شهرستان خمینی‌شهر بیشترین آمار متقاضی و داوطلب مردمی و بسیجی را برای اعزام به سوریه داراست.
خمینی‌شهر بیشترین آمار داوطلب مردمی برای اعزام به سوریه را دارد

بازی

View more posts from this author