خلع ید57 هکتار از اراضی دولتی/ توقف بزرگترین شهرک ریلی کشور

خلع ید57 هکتار از اراضی دولتی/ توقف بزرگترین شهرک ریلی کشور
رئیس راه و شهرسازی اردستان گفت: در سال‌های قبل این زمین‌ها به شرکت ریلی واگذار شده بود که امروز با حضور عوامل استان و نماینده دادستان خلع ید این زمین‌ها صورت گرفت.

خلع ید57 هکتار از اراضی دولتی/ توقف بزرگترین شهرک ریلی کشور

رئیس راه و شهرسازی اردستان گفت: در سال‌های قبل این زمین‌ها به شرکت ریلی واگذار شده بود که امروز با حضور عوامل استان و نماینده دادستان خلع ید این زمین‌ها صورت گرفت.
خلع ید57 هکتار از اراضی دولتی/ توقف بزرگترین شهرک ریلی کشور

View more posts from this author