خطوط تلفن ثابت در 90 درصد روستاهای کشور راه‌اندازی می‌شود

خطوط تلفن ثابت در 90 درصد روستاهای کشور راه‌اندازی می‌شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات مکلف است 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار را تا پایان امسال تحت پوشش خطوط ثابت قرار دهد.

خطوط تلفن ثابت در 90 درصد روستاهای کشور راه‌اندازی می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات مکلف است 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار را تا پایان امسال تحت پوشش خطوط ثابت قرار دهد.
خطوط تلفن ثابت در 90 درصد روستاهای کشور راه‌اندازی می‌شود

View more posts from this author