خشکی دریاچه ارومیه امکان لجن‌درمانی را از بین برد/ استفاده از اعتبارات دریاچه ارومیه برای تبلیغات انتخاباتی

خشکی دریاچه ارومیه امکان لجن‌درمانی را از بین برد/ استفاده از اعتبارات دریاچه ارومیه برای تبلیغات انتخاباتی
دبیر ستاد استانی احیای دریاچه ارومیه گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه امکان لجن‌درمانی را در این خطه از بین برده است.

خشکی دریاچه ارومیه امکان لجن‌درمانی را از بین برد/ استفاده از اعتبارات دریاچه ارومیه برای تبلیغات انتخاباتی

دبیر ستاد استانی احیای دریاچه ارومیه گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه امکان لجن‌درمانی را در این خطه از بین برده است.
خشکی دریاچه ارومیه امکان لجن‌درمانی را از بین برد/ استفاده از اعتبارات دریاچه ارومیه برای تبلیغات انتخاباتی

View more posts from this author