خشکسالی خوزستان در 67 سال گذشته بی‌سابقه بوده است

خشکسالی خوزستان در 67 سال گذشته بی‌سابقه بوده است
مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: بر اساس آمارهای بررسی‌شده حتی در 67 سال گذشته چنین حالت‌هایی از خشک‌سالی را در استان خوزستان تجربه نکرده بودیم.

خشکسالی خوزستان در 67 سال گذشته بی‌سابقه بوده است

مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: بر اساس آمارهای بررسی‌شده حتی در 67 سال گذشته چنین حالت‌هایی از خشک‌سالی را در استان خوزستان تجربه نکرده بودیم.
خشکسالی خوزستان در 67 سال گذشته بی‌سابقه بوده است

View more posts from this author