خشونت علیه زنان معضلی جهانی است/ خشونت آنلاین متاثر از دو فضایی‌شدن خانواده‌ها

خشونت علیه زنان معضلی جهانی است/ خشونت آنلاین متاثر از دو فضایی‌شدن خانواده‌ها
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گفت: تاکید بیشتر بر تغییر قانون است که می‌تواند فرهنگ جامعه را به دنبال داشته باشد و به فرهنگ‌سازی منجر شود.

خشونت علیه زنان معضلی جهانی است/ خشونت آنلاین متاثر از دو فضایی‌شدن خانواده‌ها

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گفت: تاکید بیشتر بر تغییر قانون است که می‌تواند فرهنگ جامعه را به دنبال داشته باشد و به فرهنگ‌سازی منجر شود.
خشونت علیه زنان معضلی جهانی است/ خشونت آنلاین متاثر از دو فضایی‌شدن خانواده‌ها

View more posts from this author