خسارت 26 میلیارد ریالی سیل به راه‌های شهرستان‌های خراسان شمالی

خسارت 26 میلیارد ریالی سیل به راه‌های شهرستان‌های خراسان شمالی
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: سیل به راه‌های شهرستان‌های استان 26 میلیارد ریال خسارت زد.

خسارت 26 میلیارد ریالی سیل به راه‌های شهرستان‌های خراسان شمالی

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: سیل به راه‌های شهرستان‌های استان 26 میلیارد ریال خسارت زد.
خسارت 26 میلیارد ریالی سیل به راه‌های شهرستان‌های خراسان شمالی

تلگرام

View more posts from this author