خسارت 115 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

خسارت 115 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
در نشست مسؤولان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد موضوعات مختلفی از جمله خسارت 115 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی مطرح شد.

خسارت 115 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

در نشست مسؤولان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد موضوعات مختلفی از جمله خسارت 115 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی مطرح شد.
خسارت 115 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

خرم خبر

View more posts from this author