خسارات به درورد از اقدامات هدفمند اغتشاش‌گران خبر می‎دهد

خسارات به درورد از اقدامات هدفمند اغتشاش‌گران خبر می‎دهد
استاد حوزه علمیه گفت:آتش زدن بانک‎های شهر دورود و همچنین سوزاندن حوزه علمیه خواهران، مصلی و پایگاه مقاومت همگی از اقدامات هدفمند اغتشاش‌گران خبر می‎دهد.

خسارات به درورد از اقدامات هدفمند اغتشاش‌گران خبر می‎دهد

استاد حوزه علمیه گفت:آتش زدن بانک‎های شهر دورود و همچنین سوزاندن حوزه علمیه خواهران، مصلی و پایگاه مقاومت همگی از اقدامات هدفمند اغتشاش‌گران خبر می‎دهد.
خسارات به درورد از اقدامات هدفمند اغتشاش‌گران خبر می‎دهد

View more posts from this author