خرید تجهیزات جدید ناوبری فرودگاه بین‌المللی لامرد

خرید تجهیزات جدید ناوبری فرودگاه بین‌المللی لامرد
مدیر فرودگاه بین‌المللی لامرد از خرید تجهیزات جدید ناوبری برای این فرودگاه خبر داد.

خرید تجهیزات جدید ناوبری فرودگاه بین‌المللی لامرد

مدیر فرودگاه بین‌المللی لامرد از خرید تجهیزات جدید ناوبری برای این فرودگاه خبر داد.
خرید تجهیزات جدید ناوبری فرودگاه بین‌المللی لامرد

View more posts from this author